Erasmus+ - Sopocka Akademia Nauk Stosowanych

Erasmus+

Dowiedz się więcej o programie, zasadach rekrutacji oraz formalnościach przed wyjazdem i w trakcie trwania mobilności, a także po jej zakończeniu. Poznaj przydatne linki!

 

O programie – ogólne zasady

01
Czym jest Erasmus+?
Rozwiń
Zwiń

Erasmus+ to unijny program wspierający kształcenie, szkolenie, młodzież i sport w Europie. Jego budżet szacuje się na 26,2 mld euro. Jest to niemal dwukrotność kwoty finansowania przeznaczonej na poprzedni program (na lata 2014–2020).

W programie na lata 2021–2027 kładzie się silny nacisk na włączenie społeczne, transformację ekologiczną i cyfrową oraz promowanie uczestnictwa młodych ludzi w życiu demokratycznym.

Program wspiera realizację priorytetów i działań określonych w europejskim obszarze edukacji, Planie działania w dziedzinie edukacji cyfrowej oraz europejskim programie na rzecz umiejętności. Program ten również: wspiera Europejski filar praw socjalnych, służy wdrożeniu strategii UE na rzecz młodzieży na lata 2019–2027 oraz pozwala rozwijać europejski wymiar sportu.

Źródło

02
Kto może wyjechać w ramach programu Erasmus+? 
Rozwiń
Zwiń

Studenci, w tym studenci niepełnosprawni, wszystkich kierunków studiów stacjonarnych i niestacjonarnych, którzy: 

 • ukończyli I rok studiów;  
 • spełniają wymagania partnerskich uczelni i instytucji w zakresie języka obcego, którym będą się posługiwać podczas wyjazdu, określone w umowie bilateralnej;
 • posiadają dobre wyniki w nauce;
 • nie przekroczyli 12 miesięcy kapitału mobilności (studia, praktyki) na danym poziomie studiów; 
 • nie przebywają na urlopie dziekańskim; 
 • nie powtarzają semestru/roku.  

Absolwenci
– do 12 miesięcy po zakończeniu studiów (UWAGA! Kwestionariusz na wyjazd powinien zostać złożony najpóźniej w dniu egzaminu dyplomowego) 

Kadra dydaktyczna oraz administracyjna SANS
– w celu przeprowadzenia zajęć dydaktycznych dla studentów partnerskiej uczelni za granicą i/lub w celu doskonalenia umiejętności i kwalifikacji potrzebnych w zakresie swojej pracy (udział w szkoleniu, seminarium, warsztatach z elementami szkolenia, działania typu work shadowing, itp.) do instytucji zagranicznych (krótkie wyjazdy). 

03
Dokąd można wyjechać? 
Rozwiń
Zwiń

 

 • Do państw członkowskich Unii Europejskiej: Belgia, Bułgaria, Republika Czeska, Dania, Niemcy, Estonia,   Irlandia, Grecja, Hiszpania, Francja, Chorwacja, Włochy, Cypr, Łotwa, Litwa, Luksemburg, Węgry, Malta, Niderlandy, Austria, Portugalia, Rumunia, Słowenia, Słowacja, Finlandia, Szwecja; 
 • Do państw trzecich stowarzyszonych z programem: Macedonia Północna, Serbia, Islandia, Liechtenstein, Norwegia, Turcja; 
 • Do państw trzecich niestowarzyszonych z programem, z którymi SANS podpisała umowę. 

Studenci mogą wyjechać na uczelnie z wyżej wymienionych krajów, z którymi SANS podpisała umowy dwustronne (wyjazdy na studia) oraz do przedsiębiorstw, które są skłonne do podpisania z uczelnią porozumienia o programie praktyk (wyjazd na praktyki). 

Kliknij tutaj, by zobaczyć wykaz podpisanych umów.

Jeżeli chcesz wyjechać na uczelnię, której nie ma na wykazie, skontaktuj się z Koordynatorem programu Erasmus+ (kontakt na dole strony poniżej). 

04
Kiedy i na jak długo można wyjechać? 
Rozwiń
Zwiń

Terminy rekrutacji do programu ERASMUS+ dla studentów: 

 • wyjazd na studia lub praktykę w semestrze zimowym – rekrutacja do 30 kwietnia danego roku na wyjazdy zaczynające się od 1 lipca, 
 • wyjazd na studia lub praktykę w semestrze letnim – rekrutacja do 30 października danego roku na wyjazdy zaczynające się od 1 stycznia następnego roku 

W przypadku niewyczerpania limitu miejsc w terminach rekrutacji, o wyjeździe decyduje kolejność zgłoszeń, zgodnie z procedurą programu Erasmus+. 

Student może wyjechać już w wakacje po pierwszym roku; rozpoczyna wtedy procedurę kwalifikacyjną na pierwszym roku studiów. W przypadku niewyczerpania limitu miejsc w terminach rekrutacji, o wyjeździe decyduje kolejność zgłoszeń. 

Długoterminowe wyjazdy studentów na studia (SMS) oraz długoterminowe wyjazdy studentów na praktykę (SMP) – minimum 2 miesiące  

Student sam decyduje czy wyjedzie na semestr letni, zimowy czy na cały rok, chyba że warunki umowy między uczelniami stwierdzają inaczej. 

Wyjazdy pracowników dydaktycznych uczelni w celu prowadzenia zajęć w uczelni zagranicznej oraz przyjazdy pracowników przedsiębiorstw z zagranicy w celu prowadzenia zajęć w uczelni polskiej (STA) oraz wyjazdy pracowników uczelni w celach szkoleniowych (STT) – minimum 2 dni (w przypadku wyjazdu do państw UE i państw trzecich stowarzyszonych z programem) lub minimum 5 dni (w przypadku wyjazdów do państw trzecich niestowarzyszonych z programem). 

05
Ile razy można skorzystać z wyjazdów w ramach programu Erasmus+? 
Rozwiń
Zwiń

Każdy student posiada kapitał mobilności, który wynosi 12 miesięcy na każdym poziomie studiów. Okres ten można wykorzystać w całości na mobilność na studia, w całości na mobilność na praktykę lub na oba rodzaje wyjazdów. 

06
Kto jest odpowiedzialny za zorganizowanie transportu, zakwaterowania oraz ubezpieczenia na czas trwania mobilności? 
Rozwiń
Zwiń

Transport, zakwaterowanie oraz ubezpieczenie leżą po stronie studenta. W organizacji zakwaterowania może być pomocne Biuro Erasmus+ uczelni goszczącej. Student powinien posiadać Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego lub odpowiednie ubezpieczenie zdrowotne (w przypadku wyjazdów do krajów poza UE) oraz ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków.  

07
Jaka jest wysokość otrzymywanego stypendium? 
Rozwiń
Zwiń

Wysokość stypendiów zmienia się z roku na rok i jest ustalana w zależności od środków przyznanych na ten cel przez Agencję Narodową Programu Erasmus+. Co do zasady stypendia mają pokryć różnicę w kosztach utrzymania i studiowania między Polską, a krajem docelowym. Wysokość stypendium zależy też od kraju, do jakiego się wyjeżdża. 

Kliknij tutaj, by zobaczyć miesięczne stawki stypendium.

Stypendium wypłacane jest w systemie zaliczkowym: przed wyjazdem, po podpisaniu umowy wypłacane jest ok. 90% kwoty, pozostałe 10% wypłacane jest po rozliczeniu mobilności (po przyjeździe).  

08
Czy okres studiów za granicą zostanie zaliczony przez macierzystą uczelnię? 
Rozwiń
Zwiń

Zaliczenie okresu studiów za granicą jest jednym z wymogów programu Erasmus+, pod warunkiem, że ustalony program studiów pokrywa się z programem w uczelni macierzystej w danym semestrze/roku akademickim. Gwarancją uznania okresu studiów za granicą są dokumenty: 

(Online) Learning Agreement – ‘Porozumienie o studiach’, uzupełniane i zatwierdzane przed wyjazdem poprzez podpisanie przez Dziekan danego wydziału SANS, osobę odpowiedzialną z ramienia uczelni goszczącej oraz studenta 

Transcript of Records – (Wykaz zaliczeń) wystawiony przez uczelnię goszczącą, który wraz z Confirmation of stay (Zaświadczeniem o pobycie) jest podstawą do rozliczenia mobilności. Oba dokumenty należy dostarczyć w oryginale do Koordynatora programu Erasmus+. 

09
Czy praktyka odbyta za granicą zostanie zaliczona przez macierzystą uczelnię? 
Rozwiń
Zwiń

Tak. Warunkiem jest dostarczenie zaświadczenia z zagranicznego przedsiębiorstwa o odbyciu praktyki, a dokładniej część ‘After mobility’ podpisanej umowy o praktyki w oryginale do Koordynatora programu Erasmus+.

W przypadku realizacji wyjazdu na praktykę realizowanego jako część praktyki obowiązkowej, objętej programem studiów, uczestnik zobowiązuje się do dostarczenia dokumentacji zgodnej z Regulaminem praktyk Uczelni do Biura Karier. 

Zasady rekrutacji oraz formalności przed wyjazdem

Przede wszystkim upewnij się, jakie są terminy rekrutacji na wyjazd w SANS i na uczelni goszczącej, do której chcesz wyjechać – każda uczelnia ustala swoje terminy i zasady. Procedura może potrwać nawet kilka miesięcy, więc skompletuj wszystkie niezbędne dokumenty odpowiednio wcześniej. 

01
Proces kwalifikacyjny w SANS
Rozwiń
Zwiń

W trakcie trwania rekrutacji złóż (osobiście lub mailowo) uzupełniony dokument ‘Podanie studenta o wyjazd zagraniczny’, z poświadczoną przez Dziekanat średnią ocen za ostatni zamknięty semestr studiów oraz wstępny projekt dokumentu Learning/Training Agreement, uzupełniony w zakresie realizowanego za granica programu studiów/praktyk do Koordynatora programu Erasmus+.

O zakwalifikowaniu na wyjazd zostaniesz poinformowany mailowo lub telefonicznie. 

W przypadku praktyk po zakwalifikowaniu na wyjazd przechodzisz od razu do kroku z podpisywaniem umowy (pod warunkiem, że firma/instytucja, do której wyjeżdżasz wyraziła wcześniej wstępną zgodę na przyjęcie Cię na praktyki). 

02
Proces kwalifikacyjny na uczelni goszczącej
Rozwiń
Zwiń

Po zakwalifikowaniu Koordynator wyśle oficjalną nominacje do uczelni, którą wybrałeś. Każda uczelnia sama określa zasady i terminy rekrutacjiszukaj tych informacji na stronie internetowej w zakładkach takich jak Erasmus+ Student Exchange, International Office, Incoming Students Office itp.  


Po zakwalifikowaniu otrzymasz potwierdzenie mailowe z uczelni goszczącej. 

03
Podpisanie umowy (Online) Learning Agreement
Rozwiń
Zwiń

Na tym etapie ustalane są warunki i następuję podpisanie (Online) Learning Agreement, które jest ostatecznym potwierdzeniem wyjazdu. Dokument ten to trójstronna umowa (student/uczelnia wysyłająca/uczenia goszcząca) dot. programu studiów realizowanego na uczelni goszczącej. Program powinien być dobrany w taki sposób, aby zapewniał zdobycie 30 ECTS/semestr lub 60 ECTS/rok akademicki i powinien być możliwie jak najbardziej zbliżony do programu realizowanego na danym semestrze w SANS. Obecnie dokument ten studenci uzupełniają online na tej stronie.

W przypadku wyjazdu na praktykę Training Agreement przygotowywany jest i podpisywany w wersji papierowej (akceptowalne są skany podpisanego dokumentu). 

04
Organizacja zakwaterowania, ubezpieczenie oraz OLS (Online Language Support) 
Rozwiń
Zwiń

Po zatwierdzeniu i podpisaniu umowy uczelnia zagraniczna wyśle oficjalne zaproszenie na przyjazd. To czas, aby zorganizować zakwaterowanie (w organizacji zakwaterowania może być pomocne Biuro Erasmus+ uczelni goszczącej) oraz ubezpieczenie (karta EKUZ, ubezpieczenie NNW, OC) a także uzupełnić test ewaluacyjny ze znajomości języka, który jest głównym językiem komunikacyjnym na Uczelni, do której wyjeżdżasz (lub w przypadku praktyk język, w którym będziesz się porozumiewać w organizacji, do której wyjeżdżasz).

Posiadanie ubezpieczenia oraz uzupełnienie testu jest obowiązkowe.  

05
Podpisanie umowy finansowej i wypłata stypendium
Rozwiń
Zwiń

Koordynator przygotuje umowę finansową i poinformuję Cię, że czeka na podpisanie. Nie ma możliwości wysłania podpisanej umowy w formie skanu – wymagany jest oryginalny dokument. Podpisanie umowy przez Rektor SANS kończy procedurę – możesz pakować się na wyjazd!  


Stypendium zostanie wypłacone najpóźniej 30 dni po podpisaniu dokumentu przez obie strony. 

Formalności w trakcie trwania mobilności

Zmiany w umowie (Online) Learning Agreement 

Aby wyjazd na uczelnię zagraniczną został później zaliczony przez SANS, program studiów założony w (Online) Learning Agreement musi zostać zaliczony. Zdarza się czasami, że po przyjeździe na uczelnię goszczącą program ten należy zmodyfikować z różnych powodów, np. przedmiot nie został uruchomiony w danym semestrze, wybrane przedmioty nakładają się na siebie czasowo lub z innych przyczyn. Co w takiej sytuacji? Jak najszybciej skontaktuj się z Koordynatorem programu Erasmus+ SANS i poinformuj o konieczności naniesienia zmian w umowie. Wprowadź zmiany w (Online) Learning Agreement. Automatycznie po dokonaniu przez Ciebie zmian SANS oraz uczelnia goszcząca otrzymają powiadomienie mailowe, że zmiany te muszą zatwierdzić i ponownie podpisać dokument. 

Zmian w (Online) Learning Agreement powinno się dokonywać najpóźniej do 30 dni po rozpoczęciu mobilności. Należy również pamiętać, że zmieniony program studiów nadal powinien pokrywać się z programem studiów w SANS na danym semestrze/roku akademickim. 

 

Formalności po zakończeniu mobilności

01
Dokumenty po przyjeździe 
Rozwiń
Zwiń

W ciągu 30 dni od daty zakończenia mobilności jesteś zobowiązany do dostarczenia do Koordynatora programu Erasmus+ następujących dokumentów (najlepiej w oryginale).

W przypadku wyjazdu na studia: 

 • Transcript of Records (Wykaz zaliczeń) – wykaz wszystkich zrealizowanych przedmiotów wraz z ilością pkt ECTS (w miarę możliwości, również z ilością godzin każdego przedmiotu) zdobytych w czasie pobytu za granicą.
  Dokument musi być podpisany przez uczelnię goszczącą.  
 • Confirmation of stay (Zaświadczeniem o pobycie) – dokument potwierdzający odbycie mobilności w uczelni goszczącej wraz z dokładnymi datami przyjazdu i wyjazdu. 

W przypadku wyjazdu na praktykę: 

 • Learning Agreement for Traineeships, a dokładnie część tego dokumentu nazwana ‘After mobility’ – w oryginale, wypełniony i podpisany przez osobę odpowiedzialną (opiekuna) z ramienia instytucji goszczącej, w której odbywała się mobilność. 
 • Confirmation of stay (Zaświadczeniem o pobycie) – dokument potwierdzający dokładne daty odbywania praktyk zagranicznych; wymagany tylko wtedy, kiedy daty pobytu nie zostały ujęte w dokumencie ‘After mobility’. 

 

02
Erasmus+ participant survey – Raport uczestnika mobilności (online) 
Rozwiń
Zwiń

Poza dostarczeniem wyżej wymienionych dokumentów, jesteś również zobowiązany do uzupełnienia online Erasmus+ participant survey, czyli raportu po mobilności. Link do raportu zostanie wysłany automatycznie na skrzynkę mailową podaną przez uczestnika w dokumentach. 

 

03
Sprawozdanie z wyjazdu oraz fotorelacja 
Rozwiń
Zwiń

Pomóż Nam stworzyć galerię wyjazdów i zachęcić więcej studentów/absolwentów do wzięcia udziału w programie Erasmus+! Podziel się fotorelacją ze swojej mobilności oraz krótko ją opisz.   Przekaż materiał Koordynatorowi programu (przesyłając zdjęcia oraz wypowiedź zgadzasz się na udostępnienie materiału na stronie internetowej uczelni). 

 

 

Po spełnieniu wszystkich wymienionych powyżej formalności otrzymasz wypłatę pozostałej części stypendium (według zapisu w umowie finansowej). 

Niespełnienie którejkolwiek z powyższych formalności może wiązać się z koniecznością zwrotu części lub całości stypendium. 

kontakt

Anna Nowak

Koordynatorka Programu Erasmus+

EMAIL

erasmus@sopocka.edu.pl

NUMER TELEFONU

(+48) 534 245 353  

 

Skip to content