Stypendia i wsparcie materialne - Sopocka Akademia Nauk Stosowanych
Dla Studenta
Stypendia i wsparcie materialne

Stypendia i wsparcie materialne

Studia to czas odkrywania siebie, swoich pasji i pogłębiania wiedzy, ale jeszcze nie pełnej samodzielności, choć warto zacząć stawiać pierwsze kroki ku finansowej niezależności. Pomożemy Ci w tym! Studiując w Sopockiej Akademii Nauk Stosowanych masz szansę otrzymać stypendium, które może być większe, niż czesne na uczelni. Stypendium to pieniądze, które przychodzi na Twoje prywatne konto – możesz je więc wydać na co tylko chcesz!   
Stypendium Rektora dla najlepszych studentów

Jeśli po pierwszym roku studiów masz wysokie wyniki w nauce oraz/lub posiadasz szczególne osiągnięcia na polu naukowym, artystycznym bądź sportowym, możesz ubiegać się o Stypendium Rektora.  

 Co musisz wiedzieć? 

 • Stypendium może otrzymać nie więcej niż 10% studentów na danym kierunku studiów, wybór studentów odbywa się na podstawie rankingu średnich ocen. 
 • Do wybitnych osiągnięć należą takie dokonania, jak: publikacje naukowe (artykuły, referaty), udział w projektach badawczych, wysokie wyniki w konkursach, olimpiadach i projektach artystycznych (laureaci, finaliści, zajęcie określonego miejsca, wyróżnienia), udział w krajowych oraz międzynarodowych zawodach sportowych. 
 • Dokumenty są do pobrania w EduPortalu (ścieżka: Eduportal > zajęcia > moje przedmioty > pomoc materialna).
 • Wnioski należy składać w Dziekanacie lub poprzez e PUAP
 • W roku akademickim 2023/2024 najwyższe stypendium rektora wynosiło 900 zł/msc.
Stypendium socjalne 

Jest to stypendium, które pozwoli podreperować Twój rodzinny budżet. Jeśli dochód rodzinny na jednego członka nie przekracza 1294,40 zł (od 01.01.2023 r.), możesz się ubiegać o to stypendium. 

Co musisz wiedzieć? 

 • Dokumenty są do pobrania w EduPortalu (ścieżka: Eduportal > zajęcia > moje przedmioty > pomoc materialna).
 • Student znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej może się ubiegać o stypendium socjalne albo o stypendium socjalne w zwiększonej wysokości – jest to zależne od sytuacji materialnej w rodzinie, którą ustala się na podstawie wysokości miesięcznej kwoty netto dochodu przypadającego na osobą w rodzinie studenta, w roku podatkowym poprzedzającym rok akademicki, w którym student składa wniosek. 
 • Każdy student ubiegający się o stypendium socjalne, którego dochód na członka rodziny jest mniejszy niż 600 zł na osobę jest zobowiązany do dostarczenia z Ośrodka Pomocy Społecznej lub z Centrum Usług Społecznych zaświadczenia o korzystaniu w roku złożenia wniosku ze świadczeń pomocy społecznej przez studenta lub członków jego rodziny. 
 • Wnioski należy składać w Biurze Komisji Stypendialnej lub poprzez ePUAP. 
 • Dochód z gospodarstwa rolnego:  zgodnie z obwieszczeniem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego przeciętny dochód z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych z 1 ha przeliczeniowego w 2022 r. wyniósł 5549,00 zł (jest to dochód roczny). 
 • W roku akademickim 2023/2024  najwyższe stypendium socjalne wynosiło 1900 zł/msc.
Stypendium dla osób niepełnosprawnych 

Jeżeli posiadasz orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, przygotowaliśmy dla Ciebie specjalny program. 

Co musisz wiedzieć? 

 • Wnioski należy składać w Biurze Komisji Stypendialnej lub poprzez ePUAP.
 • Dokumenty są do pobrania w EduPortalu (ścieżka: Eduportal > zajęcia > moje przedmioty > pomoc materialna).
 • W roku akademickim 2023/2024 kwota stypendium dla osób z niepełnosprawnością wynosiła od 1000 zł do 1900 zł (w zależności od posiadanego orzeczenia).
Zapomoga

Niefortunne sploty wydarzeń powodują, że czasami sytuacja materialna i życiowa człowieka ulega nagłemu pogorszeniu. Spokojnie, często takie sytuacje nie są nawet od nas zależne. Wspieramy naszych studentów w tych nagłych wypadkach przypominając, że wszystko kiedyś mija; te złe chwile też są przejściowe, choć z pewnością rodzą wiele trudnych emocji. 

Co musisz wiedzieć? 

 • Wniosek można złożyć w dowolnym momencie w roku, w Biurze Komisji Stypendialnej lub poprzez ePUAP. 
 • Dokumenty są do pobrania w EduPortalu (ścieżka: Eduportal > zajęcia > moje przedmioty > pomoc materialna).
 • O wysokości przyznanej zapomogi decyduje komisja stypendialna. 
 • Kwota pomocy materialnej udzielonej w ramach zapomogi wynosi od 500 zł do nawet 3000 zł.
 • Student może otrzymać takie świadczenie nie częściej niż dwa razy w roku akademickim.
Kredyt studencki  

Wahasz się czy podjąć lub kontynuować studia, bo ograniczają Cię kwestie finansowe? Pomocny może okazać się kredyt studencki, przyznawany na preferencyjnych warunkach. Co więcej, możesz ubiegać się o niego, mając również przyznane stypendium.  

Co musisz wiedzieć? 

 • Dochód na osobę w rodzinie nie może przekroczyć w roku ubiegania się o kredyt 3000 zł. 
 • Wniosek składasz tylko raz, a kredyt jest wypłacany przez cały okres studiów. 
 • Kredytu udzielają wybrane banki (PKO Bank Polski S.A., Bank PEKAO S.A., Bank Polskiej Spółdzielczości S.A.). 
 • Kryteria wiekowe: studenci do 30 roku życia lub doktoranci do 35 lat. 
 • Czas: cały rok! 
 • Co jednak najważniejsze: absolwent, który znalazł się w grupie najlepszych studentów Sopockiej Akademii Nauk Stosowanych w rozumieniu § 13 ust. 1 rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie kredytów studenckich i korzystał jednocześnie z kredytu, ma prawo zwrócić się do kierownika jednostki organizacyjnej (Dziekana Wydziału) o wydanie zaświadczenia o ukończeniu studiów w grupie najlepszych absolwentów, które uprawnia do umorzenia części kredytu. Komisja SANS wyłania najlepszych absolwentów studiów pierwszego i drugiego stopnia w trzech grupach:
  A.
  w grupie do 1% – pożyczka lub kredyt są umarzane przez bank w 50%;
  B.
  w grupie od 1,01% do 5% – pożyczka lub kredyt są umarzane przez bank w 35 %;
  C.
  w grupie od 5% do 10% -pożyczka lub kredyt są umarzane przez bank w 20%. 

Więcej informacji uzyskasz na stronie rządowej (klik).

 

Stypendium dla obywateli Ukrainy  

W związku z trudną sytuacją, z jaką zmagają się obywatele Ukrainy, wychodzimy im naprzeciw i staramy się wesprzeć w tych szczególnie trudnych chwilach. Wiemy bowiem, jak ważny jest dostęp do nauki i możliwość rozwoju. Mamy więc do zaoferowania specjalne stypendia. 

Jak wygląda łączenie świadczeń?

Student będący obywatelem Ukrainy, który przebywa legalnie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej od dnia 24 lutego 2022 roku, może ubiegać się o stypendium socjalne i zapomogę oraz o kredyt studencki. Student ubiegający się o stypendium socjalne składa wniosek oraz oświadczenie o sytuacji rodzinnej i materialnej. W przypadku ubiegania się o zapomogę, studenta nie obowiązuje ograniczenie liczby zapomóg, tj. nie obowiązuje ograniczenie do dwóch zapomóg możliwych do otrzymania w ciągu roku akademickiego.

Podstawa prawna: Ustawa o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa , Dz.U. z 2022 r. poz. 583, z późn. zm.

STYPENDIUM DLA OBCOKRAJOWCÓW

Student obcokrajowiec, na takich samych warunkach jak student będący obywatelem polskim, może ubiegać się o stypendium rektora dla najlepszych studentów, a także o zapomogę. Student z zagranicy może również ubiegać się o stypendium socjalne – jest to jednak ograniczone spełnieniem warunków określonych w regulaminie świadczeń dla studentów.

 

 

Ulgi dla absolwentów 

Wspieramy naszych Studentów – Ci, którzy z nami zostają otrzymują ulgi na studia magisterskie i podyplomowe, a także kursy czy szkolenia.

 • Absolwenci SANS otrzymują 5% zniżki w opłacie czesnego za 1 rok studiów II stopnia (magisterskich) w SANS. 
 • Absolwenci SANS otrzymują 10% zniżki na studia podyplomowe w SANS. 
Polecaj i zyskuj! 

Kandydaci na studia w dużej mierze przychodzą do nas z polecenia starszych kolegów i koleżanek. Ty też możesz skorzystać z programu rekomendacyjnego. 

Jak działa „Poleć SANS i zyskaj niższe czesne!”? Polecasz naszą uczelnię nowemu studentowi i zyskujesz 200 PLN. Im więcej przyprowadzasz znajomych, tym masz większą zniżkę! 

Karta Sopocka dla studentów SANS 

Lubisz teatr, dobre jedzenie i zniżki? Jeśli tak, to cudownie się składa, bo na naszych studentów czekają wyjątkowe rabaty – nawet, gdy nie są zameldowani w Sopocie, ani nie odprowadzają tutaj podatku VAT. 

Więcej informacji znajdziesz w naszej zakładce (klik)

kontakt

Komisja Stypendialna

EMAIL

komisjastypendialna@sopocka.edu.pl

NUMER TELEFONU

(+48) 509430501

 

 

Skip to content