Rozbudowa usług świadczonych przez Biuro Karier i Promocji Zawodowej w Sopockiej Szkole Wyższej - Sopocka Akademia Nauk Stosowanych
Historia uczelni
Granty międzynarodowe i krajowe
Rozbudowa usług świadczonych przez Biuro Karier i Promocji Zawodowej w Sopockiej Szkole Wyższej

Rozbudowa usług świadczonych przez Biuro Karier i Promocji Zawodowej w Sopockiej Szkole Wyższej

Projekt „Rozbudowa usług świadczonych przez Biuro Karier i Promocji Zawodowej w Sopockiej Szkole Wyższej” realizowany w okresie od 2018-01-01 do 2020-12-31 w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój zakłada podniesienie kompetencji 200 studentów/tek Sopockiej Szkoły Wyższej niezbędnych do funkcjonowania absolwenta na rynku pracy poprzez poszerzenie zakresu i jakości usług świadczonych przez uczelniane Biuro Karier i Promocji Zawodowej w latach 2018-2020.

Projekt skierowany jest do studentów wszystkich kierunków SSW, ze szczególnym uwzględnieniem studentów ostatnich roczników studiów stacjonarnych, którzy jako pierwsi wchodzić będą na rynek pracy. Studenci objęci zostaną bezpośrednim wsparciem w rozpoczęciu aktywności zawodowej poprzez poszerzenie zakresu i jakości usług świadczonych przez BKiPZ, w szczególności w zakresie indywidualnego poradnictwa zawodowego, zakładania własnej działalności gospodarczej i kształcenia przedsiębiorczości.

Realizacja działań projektowych ma na celu:

  • dostarczanie studentom i absolwentom szkoły wyższej informacji o rynku pracy i możliwościach podnoszenia kwalifikacji zawodowych,
  • zbieranie, klasyfikowanie i udostępnianie ofert pracy, staży i praktyk zawodowych,
  • pomoc pracodawcom w pozyskiwaniu odpowiednich kandydatów na wolne miejsca pracy oraz staże zawodowe,
  • pomoc studentom i absolwentom w aktywnym poszukiwaniu pracy poprzez indywidualne poradnictwo zawodowe, poradnictwo w zakresie zakładania własnej działalności gospodarczej oraz kształtowanie postaw przedsiębiorczych,
  • zwiększenie aktywności zawodowej studenta na rynku pracy i skrócenie okresu podjęcia zatrudnienia po zakończeniu studiów.

 

Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój,
Oś priorytetowa: III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju,
Działanie: 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym
Wartość projektu: 525 976.49 zł
Wkład Europejskiego Funduszu Społecznego: 443 292.99 zł

Skip to content