Projektowanie bez barier - Sopocka Akademia Nauk Stosowanych

Projektowanie bez barier

Projekt „Projektowanie bez barier” realizowany jest w okresie od 2020-04-01 do 2023-09-30 w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój działanie: 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych.
Celem głównym projektu jest

Podniesienie kompetencji u 56 studentów (45K; 11M) Sopockiej Szkoły Wyższej, w zakresie stosowania rozwiązań opartych na koncepcji projektowania uniwersalnego, co ma odpowiadać obecnym potrzebom gospodarki, rynku pracy i społeczeństwa oraz podniesienie kompetencji u 6 osób (4K;2M) należących do kadry dydaktycznej w zakresie nauczania projektowania uniwersalnego, poprzez:

 • modyfikację programów kształcenia na 5 kierunkach, wprowadzająca zajęcia z projektowania uniwersalnego, umożliwiająca studentom poznanie potrzeb osób z niepełnosprawnościami oraz praktyczne zastosowanie zasad uniwersalnego projektowania produktów i usług (dalej PROGRAM KSZTAŁCENIA STUDENTÓW),
 • działania podnoszące kompetencje dydaktyczne kadr – realizację szkoleń dla kadry dydaktycznej (6 osób) w celu efektywnego nauczania projektowania uniwersalnego, w okresie od 01.04.2020 do 30.09.2023.

Grupę docelową stanowią:

 • studenci studiów stacjonarnych i niestacjonarnych, Ii II stopnia SSW z kierunków Architektura, Architektura Krajobrazu, Architektura Wnętrz oraz II stopnia Architektura i Architektura Wnętrz;
 • kadra dydaktyczna SSW.

Główne zadania w projekcie to:

 • Zad. 1 OPRACOWANIE ZAJĘĆ W RAMACH MODUŁU I (DLA WSZYSTKICH KIERUNKÓW)
 • Zad. 2, 3MODYFIKACJA PROGRAMU KSZTAŁCENIA NA KIERUNKACH ARCHITEKTURA (I i II st.), ARCHITEKRUTA WNĘTRZ (I i II st.), ARCHITEKTURA KRAJOBRAZU (I st.)
 • Zad. 4,5 ORGANIZACJA I REALIZACJA SZKOLEŃ DLA KADRY (MODUŁ I I I II)
 • Zag. 6 WDROŻENIE ZMODYFIKOWANYCH PROGRAMÓW KSZTAŁCENIA

Główne wskaźniki rezultatu to:

 • Liczba osób, które podniosły kompetencje 56 osób.
 • Liczba programów kształcenia, na których wprowadzono moduły projektowania uniwersalnego 5
 • Liczba pracowników uczelni, którzy dzięki wsparciu EFS podnieśli swoje kompetencje dydaktyczne 6 osób.

Wartość projektu: 1 261 417,86 zł
Wkład Unii Europejskiej: 1 063 122,97 zł
Wkład z dotacji celowej: 160 452,35 zł

Skip to content