Sopocka Szkoła Wyższa – Uczelnia bez barier! - Sopocka Akademia Nauk Stosowanych
Historia uczelni
Granty międzynarodowe i krajowe
Sopocka Szkoła Wyższa – Uczelnia bez barier!

Sopocka Szkoła Wyższa – Uczelnia bez barier!

Projekt „Sopocka Szkoła Wyższa – Uczelnia bez barier!” będzie realizowany w okresie od 2020-01-01 do 2023-10-31 w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój działanie 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych.

Celem głównym projektu jest zwiększenie dostępności do edukacji w Sopockiej Szkole Wyższej poprzez likwidację barier w dostępie do kształcenia w następujących obszarach: struktura organizacyjna, architektura, technologie wspierające, procedury, rodzaje wsparcia edukacyjnego, szkolenia podnoszące świadomość o niepełnosprawności.

Projekt przyczyni się do realizacji ww celu poprzez realizację działań projektowych nakierowanych na wsparcie zmian organizacyjnych na Uczelni, wdrożenie racjonalnych dostosowań procesu dydaktycznego, wprowadzenie do strategii Uczelni polityki zarządzania niepełnosprawnością oraz podniesienie świadomości i kompetencji kadry Uczelni z zakresu niepełnosprawności co w efekcie przełoży się na zapewnienie dostępności Uczelni i jej oferty dla studentów z niepełnosprawnościami.

 

Zakładane rezultaty:

● wdrożenie przez SSW rozwiązań niwelujących zidentyfikowane bariery dostępności,
● wdrożenie przez SSW zmian w zakresie zarządzania procesem kształcenia,
● podniesienie kompetencji dydaktycznych przez min. 36 pracowników Uczelni,
● podniesienie kompetencji zarządczych przez min. 7 pracowników Uczelni,
● podniesienie kompetencji w zakresie edukacji włączającej min. 7 przedstawicieli kadry Uczelni;

 

Grupę docelową projektu stanowi:
● Uczelnia – Sopocka Szkoła Wyższa,
● studenci Sopockiej Szkoły Wyższej,
● kadra uczelni, tj. kadra dydaktyczna 40 os. (22 K,18 M), kadra administracyjna 10 os. (8 K,2 M) i kadra zarządzająca 8 os. (6 K,2 M).

 

Zaplanowane zadania:
W ramach projektu zaplanowano realizację ścieżki MINI i MIDI w tym działania z zakresu następujących obszarów:
● Obszar 1 Struktura organizacyjna,
● Obszar 2 Architektura,
● Obszar 3 – Technologie wspierające,
● Obszar 4 Procedury,
● Obszar 5 Rodzaje wsparcia edukacyjnego,
● Obszar 6 Szkolenia podnoszące świadomość niepełnosprawności

 

Wartość projektu: 4 956 220,55 zł
Wkład Unii Europejskiej: 4 177 102,68 zł
Wkład z dotacji celowej: 630 431,25 zł

Skip to content