Marcin Gawlicki - Sopocka Akademia Nauk Stosowanych

Marcin Gawlicki

avatar
prof. SANS, dr hab. inż. arch. Marcin Gawlicki
Wydział Architektury, Inżynierii i Sztuki

Architekt, badacz i historyk architektury, konserwator zabytków. Na dorobek zawodowy składa się blisko dwieście publikacji, opracowań studialnych, ekspertyz naukowych oraz zrealizowanych projektów architektonicznych i konserwatorskich. Absolwent Podyplomowego Studium Badań Zabytków Architektury na Wydziale Architektury Politechniki Warszawskiej. Stopień naukowy doktora nauk technicznych uzyskał w 1989 roku za rozprawę pt. Podmiejskie dwory mieszczan gdańskich przy Polankach w Oliwie, a doktora habilitowanego w 2013 roku na podstawie publikacji pt. Zabytkowa architektura Gdańska w latach 1945 – 1951. Kształtowanie koncepcji konserwacji i odbudowy.

Od 1976 do 2008 roku nauczyciel akademicki na Wydziale Architektury Politechniki Gdańskiej. W latach 1991 – 2003 pełnił urząd wojewódzkiego konserwatora zabytków w Gdańsku, a w okresie 2007 – 2010 był dyrektorem Krajowego Ośrodka Badań i Dokumentacji Zabytków w Warszawie, obecnie Narodowy Instytut Dziedzictwa, i przewodniczącym Komitetu do spraw Światowego Dziedzictwa w Polsce. W latach 2013 – 2019 kierował Katedrą Projektowania Krajobrazu w Instytucie Architektury Krajobrazu KUL.

Jest członkiem Polskiego Komitetu Narodowego ICOMOS, Stowarzyszenia Architektów Polskich SARP oraz Izby Architektów RP.

Rozwiń
Zwiń
Skip to content