FAQ - Sopocka Akademia Nauk Stosowanych

FAQ

Najczęściej zadawane przez Was pytania! Kandydacie! Poniżej przedstawiamy dla Ciebie najczęściej zadawane pytania w zakresie rekrutacji, rozmowy kwalifikacyjnej i kierunków. Masz dodatkowe pytania? Nie krępuj się i napisz lub zadzwoń do nas, a na wszystko odpowiemy. Do zobaczenia przy rekrutacji!
01
Co muszę zrobić, aby zapisać się na studia do SANS?
Rozwiń
Zwiń
 • Aby zapisać się na studia na naszej Uczelni, Kandydat powinien zarejestrować się poprzez platformę Internetowej Rejestracji Kandydata.
  W przypadku rejestracji online Kandydat musi dostarczyć komplet dokumentów do biura rekrutacji w terminie 7 dni od daty rejestracji.
 • Kandydat może wypełnić formularze aplikacyjne na miejscu w biurze rekrutacji wraz z doniesieniem brakujących dokumentów.
 • Warunkiem przyjęcia na studia jest złożenie kompletu dokumentów.
02
Od kiedy mogę zapisać się na studia?
Rozwiń
Zwiń

Rekrutacja na rok akademicki 2023/2024 trwa od 1 kwietnia. W przypadku tegorocznych Maturzystów, Kandydaci mogą zgłosić swoje aplikacje, aby zagwarantować sobie miejsce w grupie, a zdane świadectwo maturalne dostarczyć po otrzymaniu wyników 5 lipca 2023 roku w ciągu 7 dni od ich otrzymania.

03
Do kiedy mogę zapisać się na studia?
Rozwiń
Zwiń

Zapisy na studia trwają nieprzerwanie od kwietnia do końca września lub do wyczerpania miejsc.

04
Co powinno się składać na komplet dokumentów?
Rozwiń
Zwiń

Komplet dokumentów składa się z dokumentów rekrutacyjnych generowanych w Internetowej Rejestracji Kandydata i są to:

 • ankieta osobowa (w jednym egzemplarzu),
 • umowa o studiowanie (w dwóch egzemplarzach),
 • ślubowanie (w jednym egzemplarzu).

Do formularzy aplikacyjnych należy dołączyć:

 • kserokopię świadectwa maturalnego (oryginał dokumentu pozostaje do wglądu) – w przypadku rejestracji na studia I stopnia,
 • kserokopię dyplomu i suplementu I stopnia (oryginały dokumentu pozostaje do wglądu) – w przypadku rejestracji na studia II stopnia,
 • 1 fotografię na jasnym tle o wymogach do dowodu osobistego (4,5 cm x 3,5 cm),
 • potwierdzenie dokonania opłaty rekrutacyjnej – sprawdź promocje!
 • list motywacyjny do Dziekana Wydziału Architektury, Inżynierii i Sztuki wraz z oświadczeniem o autorstwie prac – w przypadku rejestracji na kierunki Architektura, Architektura wnętrz, Architektura krajobrazu, Wzornictwo,
 • portfolio – w przypadku rejestracji na kierunki
 • Architektura, Architektura wnętrz, Architektura krajobrazu, Wzornictwo w obu wersjach: elektronicznie na rekrutacja@ssw-sopot.pl oraz w oryginałach bezpośrednio na rozmowę.

W przypadku przesłania kopii dokumentów, oryginały należy okazać w biurze promocji i rekrutacji najpóźniej w dniu Inauguracji roku akademickiego.

05
W jaki sposób mogę dostarczyć dokumenty rekrutacyjne?
Rozwiń
Zwiń

Dokumenty należy dostarczyć osobiście lub przesłać pocztą tradycyjną na adres:

SANS SOPOT
ul. Rzemieślnicza 5, 81-855 Sopot

SANS CHOJNICE
ul. Młodzieżowa 44, 89-604 Chojnice

06
Czy na uczelni obowiązują egzaminy wstępne?
Rozwiń
Zwiń

W Sopockiej nie prowadzimy egzaminów wstępnych i kwalifikacji punktowej (dotyczy to kierunków Finanse i rachunkowość, Ekonomia, Business&Languages, Zarządzanie i inżynieria produkcji), a o przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń aż do wyczerpania limitu przyjęć.

Na kierunki Architektura i Architektura wnętrz, Architektura krajobrazu, Wzornictwo obowiązuje rozmowa kwalifikacyjna.

07
Jaki wynik egzaminu maturalnego oraz jakie przedmioty są wymagane, aby dostać się na studia?
Rozwiń
Zwiń

Aby dostać się na naszą Uczelnię wystarczy zdane świadectwo maturalne niezależnie od wybranych przedmiotów i ilości uzyskanych punktów. O przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń Kandydatów.
W przypadku zdawania na kierunki Architektura, Architektura wnętrz, Architektura krajobrazu, Wzornictwo Kandydata obowiązuje również przystąpienie do rozmowy kwalifikacyjnej.

08
Zadawałem/am maturę za granicą. Czy mogę ubiegać się o studia w Polsce?
Rozwiń
Zwiń

W przypadku zagranicznego świadectwa maturalnego wystarczy, że Kandydat będzie mieć napisane na swoim świadectwie, że ta matura uprawnia go do studiowania na uczelniach wyższych w kraju, w którym wydano dokument. W przypadku braku takiego zapisu, Kandydat powinien ubiegać się o takie zaświadczenie w placówce, która wydała ten dokument lub u Konsula RP. W przypadku posiadania świadectwa maturalnego w języku innym niż język angielski lub ukraiński, Kandydat powinien dostarczyć również tłumaczenie przysięgłe świadectwa.

09
Chcę ubiegać się o przyjęcie na studia II stopnia. Jakie są warunki rekrutacji?
Rozwiń
Zwiń

W przypadku ubiegania się o przyjęcie na studia II stopnia Kandydat, zamiast świadectwa maturalnego, musi dostarczyć kserokopię dyplomu i suplementu z I stopnia (oryginały dokumentów pozostają do wglądu).

10
Chcę zapisać się na kierunek studiów na II stopniu, ale ukończyłem/am inny kierunek na I stopniu. Czy nadal mogę ubiegać się o przyjęcie?
Rozwiń
Zwiń

O przyjęcie na studia na dany kierunek mogą ubiegać się Kandydaci po ukończeniu pokrewnego kierunku (zarządzanie, administracja, ekonomia, rachunkowość itd.). W przypadku, gdy ukończyło się inny kierunek niż pokrewny, student będzie zobowiązany nadrobić różnice programowe.

Wyjątkiem jest ubieganie się o przyjęcie na kierunek Architektura II stopnia – na ten kierunek mogą ubiegać się wyłącznie absolwenci z tytułem inżynier architekt.

11
Chcę ubiegać się o studia II stopnia, ale jeszcze nie dostałem/am dyplomu z uczelni. Czy dalej mogę aplikować na studia?
Rozwiń
Zwiń

Oczywiście! Wystarczy, że złożysz potwierdzone przez Twoją uczelnię zaświadczenie o ukończeniu studiów I stopnia, a dyplom wraz z suplementem dostarczysz niezwłocznie po otrzymaniu tych dokumentów z uczelni.

12
Chciał(a)bym przenieść się z innej uczelni do SANS. Jakie są warunki rekrutacji?
Rozwiń
Zwiń

Aby przenieść się z innej uczelni do Sopockiej musisz przesłać do naszego dziekanatu (dziekanat@ssw-sopot.pl) potwierdzoną przez dziekanat Twojej uczelni kartę przebiegu studiów lub suplement do dyplomu. Dopiero po analizie tych dokumentów dostaniesz informację, na który semestr można dokonać przenosin i złożyć dokumenty rekrutacyjne.

13
Ile wynosi opłata rekrutacyjna?
Rozwiń
Zwiń

Opłata rekrutacyjna za przyjęcie na studia wynosi 85 złotych.

W przypadku przystąpienia do rozmowy kwalifikacyjnej na kierunki Architektura, Architektura wnętrz, Architektura krajobrazu, Wzornictwo I stopnia oraz Architektura wnętrz II stopnia, opłata rekrutacyjna wynosi 150 zł.

Zanim wpłacisz opłatę rekrutacyjną, sprawdź obowiązujące promocje!

14
Czy opłata rekrutacyjna jest zwrotna?
Rozwiń
Zwiń

Opłata rekrutacyjna jest bezzwrotna. Opłata rekrutacyjna podlega zwrotowi wyłącznie w przypadku nieuruchomienia kierunku studiów. W tym celu Kandydat musi przesłać podanie o zwrot opłaty rekrutacyjnej wraz z podaniem swojego numeru konta bankowego na rekrutacja@ssw-sopot.pl.

15
Na jakie konto należy wpłacać opłatę rekrutacyjną?
Rozwiń
Zwiń

Wpłaty prosimy dokonywać na numer konta bankowego Uczelni:
Santander Bank Polska S.A. Oddział 2 w Sopocie, ul. Chopina 6, 81-752 Sopot.
Nr konta uczelni PLN: 66 1500 1706 1217 0002 9325 0000.
W tytule prosimy o wpisanie imię i nazwisko kandydata, opłata rekrutacyjna.

16
Pracodawca chce mi sfinansować studia. Czy mogę dostać fakturę na czesne?
Rozwiń
Zwiń

Fakturę wydaje księgowość na podstawie formularza do wystawienia faktury. Formularz do wystawienia faktury dostępny jest w Biurze Promocji i Rekrutacji.

17
Do kiedy należy wpłacić czesne za studia?
Rozwiń
Zwiń

Czesne za studia płatne są z góry. Pierwsza rata musi być wpłacona do 5 października. W przypadku dodatkowej rekrutacji z dniem przyjęcia na studia Student obowiązany jest uiścić wszystkie raty do dnia rozpoczęcia nauki.

Wpłaty prosimy dokonywać na indywidualny numer konta bankowego studenta, który otrzyma po przyjęciu na studia.

18
Jak wyglądają zjazdy na studiach niestacjonarnych?
Rozwiń
Zwiń

Niezależnie od wybranego kierunku studiów I lub II stopnia, zajęcia w trybie niestacjonarnym odbywają się wyłącznie w soboty i niedziele. Zjazdy odbywają się co dwa tygodnie.

19
Czy kandydatów obowiązuje granica wieku?
Rozwiń
Zwiń

Każdy Kandydat ma prawo zgłosić swoją aplikację na studia niezależnie od tego w jakim jest wieku.
Nasze grupy studenckie są zróżnicowane wiekowo.

20
Jak wyglądają zjazdy dla studentów kierunków w trybie niestacjonarnym-online?
Rozwiń
Zwiń

W ciągu jednego semestru odbywają się 1-2 zjazdy, które trwają 4 dni (od czwartku do niedzieli) od rana do wieczora. O terminach zjazdów informujemy stosunkowo wcześniej, aby Studenci mieli czas na organizację swoich podróży do Polski. Pomiędzy zjazdami Student ma obowiązek wykonywać wszystkie zaliczenia zlecone przez prowadzących oraz uczyć się samodzielnie z materiałów udostępnionych przez prowadzących do czasu następnego zjazdu i sesji.

21
Czy w Sopockiej funkcjonuje Erasmus+?
Rozwiń
Zwiń

Oczywiście! Studenci mogą wyjechać na uczelnie, z którymi Sopocka podpisała umowy dwustronne i do przedsiębiorstw, które są skłonne do podpisania z uczelnią porozumienia o programie praktyk.
Zainteresowanych uzyskaniem większej ilości informacji zapraszamy tutaj oraz do kontaktu z opiekunem programu.

22
Czy w Sopockiej można ubiegać się o stypendia?
Rozwiń
Zwiń

Na naszej uczelni możesz ubiegać się o przyznanie różnorodnych stypendiów, m.in.: zapomogę, stypendium socjalnego, stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych, stypendium Rektora dla najlepszych Studentów za najwyższą średnią, stypendium Rektora dla najlepszych Studentów za osiągnięcia naukowe i artystyczne, stypendium Rektora dla najlepszych Studentów za osiągnięcia sportowe.

W dwóch pierwszych przypadkach możesz ubiegać się już po rozpoczęciu roku akademickiego!
Więcej informacji znajdziesz tutaj.

23
Jestem osobą niepełnosprawną. Co mi przysługuje z tego tytułu?
Rozwiń
Zwiń

Studentów niepełnosprawnych otaczamy szczególną troską. Dla zapewnienia pełnego udziału tych osób w procesie kształcenia, wyznaczono pracowników administracyjnych do ich obsługi. We wszystkich budynkach uczelni zaprojektowano wiele rozwiązania architektoniczne dla osób niepełnosprawnych. Wszystkie działania w tym zakresie koordynuje Biuro ds. Obsługi Studentów Niepełnosprawnych i tam prosimy składać wszystkie zapytania. Więcej informacji znajdziesz tutaj.

24
Na jakie kierunki obowiązuje rozmowa kwalifikacyjna / ocena portfolio?
Rozwiń
Zwiń

Rozmowa kwalifikacyjna obejmuje następujące kierunki:

 • Architektura I stopnia
 • Architektura wnętrz I stopnia
 • Architektura krajobrazu I stopnia
 • Wzornictwo I stopnia
 • Architektura wnętrz II stopnia
25
Czy na studia na kierunku Architektura II stopnia obowiązuje rozmowa kwalifikacyjna?
Rozwiń
Zwiń

Na ten kierunek może się ubiegać tylko absolwent kierunku Architektura I stopnia. Z tego względu Kandydat nie musi przechodzić rozmowy kwalifikacyjnej na II stopień.

26
Czy na studia na kierunku Architektura wnętrz II stopnia obowiązuje rozmowa kwalifikacyjna?
Rozwiń
Zwiń

Wyłącznie Absolwenci po kierunkach Architektura, Architektura wnętrz, Architektura krajobrazu, czy Wzornictwo I stopnia są zwolnieni z odbycia egzaminu kwalifikacyjnego. Absolwenci pozostałych kierunków pokrewnych muszą przygotować się do rozmowy kwalifikacyjnej.

27
Na czym polega rozmowa kwalifikacyjna?
Rozwiń
Zwiń

Rozmowa kwalifikacyjna polega na zaprezentowaniu swojego portfolio przed Komisją Egzaminacyjną i umotywowaniu dlaczego Kandydat chce się ubiegać przyjęcie na studia na dany kierunek.

28
Co muszę przynieść przed i na rozmowę kwalifikacyjną?
Rozwiń
Zwiń

W celach oceny portfolio kandydata należy złożyć:

 • list motywacyjny do Dziekana Wydziału Architektury, Inżynierii i Sztuki, w którym motywuje swoją chęć studiowania na wybranym kierunku, jakie wiąże z tym plany zawodowe, jakie są jego dotychczasowe doświadczenia oraz dlaczego wybrał naszą Uczelnię. Daj się poznać! 😉
 • portfolio w wersji elektronicznej na rekrutacja@ssw-sopot.pl oraz w wersji oryginałów przyniesione bezpośrednio na rozmowę
 • potwierdzenie dokonania opłaty kwalifikacyjnej 150 zł
 • oświadczenie o autorstwie portfolio
29
Jak musi wyglądać moje portfolio?
Rozwiń
Zwiń

Na studia I stopnia portfolio musi się składać z 4 prac: dwóch czarno-białych w technice rysunkowej i dwóch kolorowych w technice malarskiej. Prace powinny mieć format powyżej A4. Tematyka prac jest całkowicie dowolna.

Na studia II stopnia na portfolio powinien się składać cały dorobek artystyczny Kandydata wraz z pracą dyplomową studiów I stopnia.

Gotowe portfolio należy w wersji elektronicznej przesłać na rekrutacja@ssw-sopot.pl, a oryginały prac przynieść ze sobą rozmowę kwalifikacyjną.

30
Czym jest dodatkowe portfolio?
Rozwiń
Zwiń

Aby lepiej zaprezentować swoje umiejętności, Kandydat może przynieść bezpośrednio na rozmowę kwalifikacyjną dodatkowe cztery prace portfolio, w którym nie ma żadnych wymogów. Portfolio powinno wyrażać zainteresowania Kandydata. Prace mogą być z zakresu fotografii, projektowania, grafiki, wyplatania, rzeźby itd. Kandydat może zaprezentować to na udostępnionym przez Uczelnię komputerze na płycie CD lub pendrivie albo na własnych nośnikach elektronicznych. Takie portfolio jest nieobowiązkowe.

31
Jaki poziom języka angielskiego muszę mieć, aby złożyć swoją aplikację na kierunek Business&Languages?
Rozwiń
Zwiń

Kandydat musi posiadać znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym, odpowiadającym poziomowi europejskiej klasyfikacji B1.

Skip to content