Ubezpieczenie zdrowotne - Sopocka Akademia Nauk Stosowanych
Ubezpieczenie zdrowotne

Ubezpieczenie zdrowotne

Ubezpieczenie zdrowotne studenta – informacja NFZ

Na stronie internetowej NFZ (www.nfz.gov.pl) zamieszczono komunikat w sprawie ubezpieczenia zdrowotnego studentów. Jak czytamy w tym komunikacie:

„(…) Będąc studentem możesz korzystać z bezpłatnych świadczeń zdrowotnych, jeśli zgłosi Cię do ubezpieczenia zdrowotnego rodzina albo uczelnia. Gdy podejmiesz pracę na podstawie umowy o pracę, to do ubezpieczenia zdrowotnego zgłasza Cię pracodawca.

Jako student masz prawo do świadczeń w ramach NFZ, gdy spełniasz jeden z warunków:

Zgłoszenie do ubezpieczenia przez pracodawcę

Gdy masz własny tytuł do ubezpieczenia, rodzina i uczelnia nie mogą zgłosić Cię do ubezpieczenia zdrowotnego. Jako student możesz mieć własny tytuł do ubezpieczenia, np. gdy:

WAŻNE! Rodzice zgłosili Cię do ubezpieczenia zdrowotnego, ale podjąłeś pracę np. w czasie wakacji i byłeś zatrudniony w ramach umowy o pracę? Pamiętaj! Po zakończeniu pracy zarobkowej, rodzice powinni ponownie zgłosić Cię do ubezpieczenia zdrowotnego z tytułu członka rodziny, abyś mógł w pełni korzystać ze świadczeń w ramach NFZ.

Jeśli masz mniej niż 26 lat i pracujesz na podstawie umowy zlecenia, to zleceniodawca nie zgłosi Cię do ubezpieczenia zdrowotnego. W takim przypadku zgłosić do ubezpieczenia powinni Cię rodzice lub uczelnia.

Zgłoszenie do ubezpieczenia przez rodziców

Jeżeli nie masz własnego tytułu do ubezpieczenia, powinieneś zostać zgłoszony do ubezpieczenia zdrowotnego jako członek rodziny. Jako członek rodziny możesz być zgłoszony do ubezpieczenia zdrowotnego do ukończenia 26 roku życia. Jeśli rodzic, który zgłasza Cię do ubezpieczenia zdrowotnego zmienia pracę, przechodzi na emeryturę, musi zgłosić Cię ponownie do ubezpieczenia u nowego płatnika składek.

Do ubezpieczenia zdrowotnego jako członka rodziny mogą Cię zgłosić:

Jak zgłosić członka rodziny do ubezpieczenia zdrowotnego?

Wniosek o zgłoszenie członka rodziny do ubezpieczenia zdrowotnego rodzic składa u swojego płatnika składek, np. pracodawcy, zleceniodawcy, ZUS. Osoby prowadzące własną działalność gospodarczą zgłoszenie na formularzu ZUS ZCNA kierują bezpośrednio do ZUS za pomocą Platformy Usług Elektronicznych, poczty lub osobiście.

Zgłoszenie do ubezpieczenia przez uczelnię

Jeśli nie masz własnego tytułu do ubezpieczenia zdrowotnego, a rodzic albo inna osoba uprawniona nie może zgłosić Cię do ubezpieczenia zdrowotnego, bo np. Twoi rodzice lub dziadkowie nie pracują i nie są ubezpieczeni, może zrobić to uczelnia. Co ważne:

WAŻNE! Ukończyłeś 26 rok życia i nadal się uczysz? Nie podlegasz już ubezpieczeniu zdrowotnemu jako członek rodziny. Powinieneś powiadomić uczelnię o braku ubezpieczenia. Uczelnia ubezpieczy Cię tylko na Twój wniosek. Musisz sam zgłosić się do dziekanatu. Wyjątek stanowią studenci z orzeczonym znacznym stopniem niepełnosprawności, którzy mogą być zgłaszani do ubezpieczenia przez rodziców bez względu na wiek.

Obowiązek ubezpieczenia zdrowotnego studenta wygasa z dniem ukończenia studiów lub skreślenia z listy studentów. Jednak prawo do świadczeń opieki zdrowotnej zachowujesz przez 4 miesiące od zakończenia nauki albo skreślenia z listy studentów.

Ubezpieczenia obcokrajowców

Studiujesz w Polsce i jesteś obcokrajowcem spoza UE? Powinieneś ubezpieczyć się poprzez zawarcie umowy dobrowolnego ubezpieczenia zdrowotnego z oddziałem NFZ właściwym ze względu na Twoje miejsce zamieszkania. Sam powinieneś opłacać comiesięczną składkę zdrowotną, chyba że posiadasz Kartę Polaka lub zaświadczenie o polskim pochodzeniu. Wtedy obowiązek zgłoszenia do ubezpieczenia zdrowotnego spoczywa na uczelni, na której studiujesz.

(…)

Ubezpieczenie zdrowotne w trakcie studiów w krajach UE

Zamierzasz studiować w innym państwie członkowskim UE lub EFTA? Zabierz ze sobą Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ). (…)”

Skip to content