Deklaracja dostępności - Sopocka Akademia Nauk Stosowanych
Kontakt
Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

Sopocka Akademia Nauk Stosowanych zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej https://sopocka.edu.pl. 

Status pod względem zgodności z ustawą 

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. 

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności 

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny. 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe 

Każdy ma prawo: 

Żądanie musi zawierać: 

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia z podaniem uzasadnienia zwłoki. 

Skargi i odwołania 

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres: 

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich. 

 

Dostępność architektoniczna 

Wejście główne do budynku posiada ścieżkę dojazdową do wjazdu dla osób z niepełnosprawnościami poruszających się na wózkach inwalidzkich. Korytarz i hol umożliwiają komunikację i swobodne poruszanie się osób z niepełnosprawnościami. Budynek posiada także windę przystosowaną dla osób z niepełnosprawnościami (umożliwiającą korzystanie dla osób na wózku) z informacją głosowo-dźwiękową. Drzwi wejściowe do budynku i w korytarzach wewnętrznych wyposażone są w siłowniki automatycznego otwierania. Toaleta dla osób z niepełnosprawnościami znajduje się zarówno na parterze jak i na piętrze. Przed budynkiem znajduje się parking dla petentów z wydzielonymi, dwoma miejscami parkingowymi dla osób z niepełnosprawnościami. Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online. 

Wszystkie istotne biura Sopockiej Akademii Nauk Stosowanych w tym, biuro do obsługi osób z niepełnosprawnościami, znajdują się na parterze budynku. W auli na I piętrze oraz w dziekanacie i Rektoracie istnieje możliwość uruchomienia pętli indukcyjnej. Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. Na terenie Uczelni dostępne są gniazdka do ładowania wózków elektrycznych dla OzN. 

 

Dojazd: 

Kolejka SKM – przystanek Sopot Wyścigi 

Autobus – z Gdańska – 117; 122 (przystanek Sopot- Reja, na żądanie przystanek Smolna) 

Autobus – z Gdyni – S; 181; 

Trolejbus – z Gdyni – 21; 31 

 

Informacje dodatkowe 

Ułatwienia 

Studentów niepełnosprawnych otaczamy więc szczególną troską. Dla zapewnienia pełnego udziału tych osób w procesie kształcenia, wyznaczono pracowników administracyjnych do ich obsługi. Od 2013 roku prowadzone są zajęcia z wychowania fizycznego przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych. 

Sopocka Akademia Nauk Stosowanych to uczelnia bez barier dla osób o różnych dysfunkcjach. We wszystkich budynkach uczelni zaprojektowano wiele rozwiązania architektoniczne dla osób niepełnosprawnych, a to czego nie zrobiono na etapie projektu, jest cały czas zmieniane i ulepszane. Wszystkie działania w tym zakresie koordynuje Biuro ds. Obsługi Studentów Niepełnosprawnych i tam prosimy składać wszystkie propozycje i zapytania. 

Pełnomocnik Rektora ds. Osób Niepełnosprawnych 

Małgorzata Okołotowicz tel. +48 555 83 69 m.okolotowicz@sopocka.edu.pl 

Pracownik ds. Obsługi Studentów Niepełnosprawnych na Wydziale Architektury i Sztuki oraz Wydziale Finansów i Rachunkowości 

Michał Szymczak tel. +58 555 83 60 michal.szymczak@sopocka.edu.pl 

Pracownicy ds. Obsługi Studentów Niepełnosprawnych na Wydziale Zamiejscowym w Chojnicach 

Karolina Połczyńska +52 397 31 75 k.polczynska@sopocka.edu.pl 

 Inne informacje i oświadczenia 

 

Skip to content