Polityka prywatności - Sopocka Akademia Nauk Stosowanych
Polityka prywatności

Polityka prywatności

Szanowny użytkowniku naszej strony!

Wypełniając obowiązek określony w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej: „RODO”) poniżej wskazujemy najważniejsze informacje.

INFORMACJE OGÓLNE

Sopocka Akademia Nauk Stosowanych („SANS”) jest świadoma, że Państwa prywatność jest bardzo istotna. Dążymy to tego, aby wykorzystywanie Państwa danych osobowych było zgodne z prawem i uzasadnione.

Niniejsza informacja opisuje sposób, w jaki SANS przetwarza Państwa dane osobowe zbierane podczas odwiedzania naszych stron internetowych, a także w związku z ofertą naszych usług edukacyjnych przekazywanych Państwu zarówno w wersji tradycyjnej (papierowej) jak i elektronicznej (za pośrednictwem poczty elektronicznej).

Niniejsza Polityka Prywatności wskazuje również, w jaki sposób mogą Państwo sprawować kontrolę w odniesieniu do Państwa danych osobowych, a także informuje, jak mogą Państwo skontaktować się z nami w razie pytań i wątpliwości w zakresie przetwarzania danych osobowych. dyrektywy 95/46/WE

ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

Jako Administrator Państwa danych osobowych informujemy, że można się z nami skontaktować w następujący sposób:

INSPEKTOR OCHRONY DANYCH

Wyznaczyliśmy inspektora ochrony danych („IOD”). Jest to osoba, z którą mogą się Państwo kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych. Z IOD można się kontaktować w następujący sposób:

JAKIE DANE GROMADZIMY

Gromadzone przez nas kategorie danych osobowych użytkowników obejmują przede wszystkim informacje kontaktowe w związku z naszą ofertą edukacyjną lub rekrutacją online. W tym celu muszą Państwo podać swoje dane osobowe. Kiedy uzyskują Państwo dostęp do strony SANS,  możemy również zbierać informacje o urządzeniu i przeglądarce, takie jak unikalne identyfikatory urządzenia lub adresy IP.

CEL ZBIERANIA DANYCH OSOBOWYCH

Korzystamy z otrzymywanych informacji co do zasady w celu świadczenia, promowania, utrzymywania, personalizacji oraz ulepszania naszych usług, a także w celu umożliwienia Państwu wygodnej rekrutacji online do naszej SANS.

PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA PAŃSTWA DANYCH OSOBOWYCH

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych może być w szczególności:

ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH

Państwa dane mogą być udostępnianie jedynie naszym zaufanym usługodawcom, którzy działają na nasze zlecenie w celu świadczenia usług wsparcia i bezpieczeństwa.

SANS nie przekazuje Państwa danych osobowych do państwa trzeciego, czyli poza obszar EOG (obejmujący swym zasięgiem: Unię Europejską, Norwegię, Liechtenstein i Islandię).

OKRES PRZECHOWYWANIA PAŃSTWA DANYCH OSOBOWYCH

Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres w jakim SANS jest zobowiązana przepisami prawa do ich przechowywania. W pozostałym zakresie dane będą gromadzone do czasu wycofania przez Państwa zgody lub jeśli dane będą przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego celu administratora – do momentu wniesienia sprzeciwu.

PAŃSTWA PRAWA ZWIĄZANE Z PRZETWARZANIEM DANYCH OSOBOWYCH

Mogą Państwo złożyć do SANS wniosek  dotyczący danych osobowych o:

Mogą Państw również w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych opartych na art. 6 ust. 1 lit. f). SANS wówczas nie może już przetwarzać tych danych osobowych, chyba że wykaże ona istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

Aby skorzystać z powyższych praw mogą Państwo skontaktować się bezpośrednio z naszym inspektorem ochrony danych.

PRAWO WNIESIENIA SKARGI

Mają Państwo również prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uważają Państwo, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy prawa.

INFORMACJE DOTYCZĄCE PROFILOWANIA

Informujemy, że Państwa dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji, w tym profilowaniu.

WNIOSEK DO POBRANIA

Wniosek do pobrania o realizację praw RODO – word

Skip to content