Czasopismo - Sopocka Akademia Nauk Stosowanych

Czasopismo

Nasze czasopismo naukowe zajmuje się badaniami i publikacjami związanymi z szerokim spektrum tematycznym, w tym obszarami, takimi jak przestrzeń, ekonomia i społeczeństwo.

Czasopismo Sopockiej Akademii Nauk Stosowanych „Przestrzeń, Ekonomia, Społeczeństwo” skierowane jest do pracowników naukowo-dydaktycznych, menedżerów, studentów i doktorantów zainteresowanych wieloma obszarami wiedzy, ze szczególnym ukierunkowaniem na rachunkowość, finanse, architekturę, architekturę krajobrazu oraz architekturę wnętrz.

„Przestrzeń, Ekonomia, Społeczeństwo”

Czasopismo „Przestrzeń, Ekonomia, Społeczeństwo” wydajemy od 2012 roku, w cyklu półrocznym. Obejmuje ono trzy działy tematyczne, poświęcone zagadnieniom z dziedzin:

 • nauk inżynieryjno-technicznych (dyscyplina: architektura i urbanistyka),
 • nauk społecznych (dyscypliny: ekonomia i finanse, nauki o komunikacji społecznej i mediach),
 • i sztuki (sztuki plastyczne i konserwacja dzieł sztuki).

W skład każdego numeru wchodzą oryginalne, niepublikowane wcześniej artykuły naukowe i opracowania o charakterze projektowym. Publikujemy zarówno w języku polskim, jak i po angielsku. Czasopismo znajduje się na liście MEiN (70 pkt.).

 

Co więcej?

 • Interdyscyplinarny charakter czasopisma ukazuje interakcje pomiędzy dziedzinami, które opisują problematykę osadzoną w szerokim kontekście przestrzennym, społecznym i gospodarczym. Sprzyja to kompleksowości badań, wymianie doświadczeń i spojrzeniu na zjawiska z różnych perspektyw.
 • Autorami zawartych w czasopiśmie publikacji są: pracownicy naukowi i studenci Sopockiej Akademii Nauk Stosowanych, pracownicy naukowi innych uczelni z kraju i z zagranicy, a także specjaliści prezentujący swoje innowacyjne wdrożenia praktyczne.
 • Czasopismo wydawane jest w formie papierowej (ISSN: 2299-1263) oraz elektronicznej (ISSN: 2353-0987), oferując dostęp do treści w systemie Open Access, co korzystnie działa na rzecz upowszechniania nauki. Drukowane egzemplarze przekazywane są bezpłatnie odpowiednim jednostkom bibliotecznym. Wszystkie artykuły mają nadawane numery DOI i są sprawdzane przez system antyplagiatowy. Redakcja przestrzega zasad etyki wydawniczej, stworzonych w oparciu o wytyczne COPE.
 • Czasopismo indeksowane jest w krajowych oraz zagranicznych bazach (MOST wiedzy, CEJSH, BazEkon, Index Copernicus, Google Scholar, Erich +). Dzięki temu artykuły zyskują swych odbiorców w całej Europie. Wśród wszystkich autorów znaczną grupę stanowią naukowcy z Trójmiasta, poruszający częstokroć najbliższą im – lokalną problematykę.

Chcesz dołączyć do grona autorów?

Serdecznie zapraszamy do wysyłania artykułów, które miałyby znaleźć się w czasopiśmie Sopockiej Akademii Nauk Stosowanych – „Przestrzeń, Ekonomia, Społeczeństwo”. Nabór jest prowadzony w sposób ciągły. Teksty do druku należy składać do sekretarza czasopisma, mgr Joanny Grott (joanna.grott@sopocka.edu.pl lub journal @sopocka.edu.pl) Teksty powinny zostać przygotowane zgodnie z obowiązującymi wymogami redakcyjnymi.

Czasopismo „Przestrzeń, Ekonomia, Społeczeństwo” oferuje dostęp do treści w systemie Open Access na zasadach licencji Creative Commons (CC BY-NC-ND 4.0) tj. Uznanie autorstwa –Użycie niekomercyjne –Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe. Przesłanie artykułu do redakcji oznacza, więc zgodę na jego udostępnienie na tej licencji. Aby zapoznać się z tekstem licencji, należy wejść na stronę Creative Commons (klik).

 

 

O co prosimy?

Wraz z wysyłanym artykułem dołącz skany podpisanych oświadczeń, m.in. o tym, że przedłożony do druku utwór jest pracą oryginalną, wcześniej niepublikowaną, jest wynikiem Twojej/zbiorowej twórczości i nie narusza praw autorskich innych osób. Ponadto Autorzy przedstawiają źródła finansowania artykułu oraz procentowy udział poszczególnych Autorów, którzy przyczynili się do napisania danego artykułu. Wysłanie artykułu redakcji Czasopisma jest równoważne ze zgodą na jego recenzowanie (w Czasopiśmie „Przestrzeń, Ekonomia, Społeczeństwo” obowiązuje tzw. „podwójnie ślepa recenzja”).

Jak wygląda proces?

Sekretarz redakcji sprawdza zgodność otrzymanych prac z obowiązującymi zasadami formalnymi. Jeżeli istnieje konieczność sekretarz odsyła artykuł autorowi, wskazując elementy konieczne do poprawy. Następnie artykuł trafia do redaktora naczelnego i redaktorów naukowych, którzy wybierają 2 zewnętrznych recenzentów będących pracownikami naukowymi i przysyłają im go do oceny (bez danych autora). Sekretarz informuje autorów o wynikach recenzji i konieczności wprowadzenia ewentualnych poprawek. W redakcji czasopisma „Przestrzeń, Ekonomia, Społeczeństwo” wykorzystywany jest program antyplagiatowy Plagiat pl.

Autorzy nie otrzymują wynagrodzenia za publikację – chyba że umowa stanowi inaczej. Każdemu Autorowi przysługują 2 bezpłatne egzemplarze autorskie czasopisma. Ostatni krok to opłata redakcyjna, która  wynosi 200 złotych. Prośbę o wystawienie faktury za opłatę publikacyjną prosimy kierować do redakcji w momencie dokonywania płatności.

Autorzy proszeni są o wpłaty na nr konta bankowego:
66 1500 1706 1217 0002 9325 0000
BZ WBK SA
II Odział Sopot
Chopina 6, Sopot 81-752

Uwaga!
Z opłaty za publikację zwolnieni są aktualni pracownicy oraz studenci Sopockiej Akademii Nauk Stosowanych.

 

Rada naukowa, redakcja i recenzenci

01
Redakcja
Rozwiń
Zwiń

Redaktorka naczelna:
Teresa Martyniuk – prof. dr hab., specjalizuje się w problematyce z zakresu różnych form ewidencji podatkowej, wyceny oraz ewidencji majątku trwałego, rachunku kosztów. Jest Autorem ok 200 publikacji. Jej główne opracowania to redakcja i współautorstwo Komentarza do ustawy o rachunkowości, „Rachunek amortyzacji środków trwałych w przedsiębiorstwie”, „Encyklopedia VAT. Ewidencja podatku od towarów i usług VAT”; „Formy ewidencji podatkowej małych podmiotów gospodarczych”; „Rachunek kosztów w praktyce”, „Rachunkowość przedsiębiorstw w szczególnych sytuacjach”. Prof. dr hab. T. Martyniuk powoływana była jako ekspert sejmowy rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o rachunkowości na zlecenie Biura Studiów i Ekspertyz Kancelarii Sejmu w Warszawie. Prof. dr hab. Teresa Martyniuk była wieloletnim członkiem Rady Naukowej Stowarzyszenia Księgowych w Polsce, Komisji ds. Doskonalenia Zasad i Norm Rachunkowości przy SKwP w Warszawie.

Redaktorzy tematyczni:
dr Anna Szymczak

dr inż. arch. Grzegorz Pęczek

Sekretarzyni:
mgr Joanna Grott (kontakt na dole strony)

 

02
Rada Naukowa
Rozwiń
Zwiń

Rada Naukowa jest organem doradczym Redakcji. Opiniuje w kwestiach dotyczących kierunków rozwoju czasopisma oraz działań zmierzających do podniesienia jego jakości merytorycznej. Jej zadaniem jest również praca nad umiędzynarodowieniem czasopisma oraz dbałość o pozyskiwanie nowych Autorów.

Przewodnicząca Rady:
dr hab. Joanna Soszyńska-Budny, prof. SANS, Sopocka Akademia Nauk Stosowanych, Sopot University of Applied Sciences, Polska

Pozostali Członkowie:

 • dr hab. Mariusz Andrzejewski, prof., UEK, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Cracow Uviversity of Economy, Polska;
 • dr sc. Petra Popek Biškupec, prof.v.š., Veleučilište s pravom javnosti Baltazar Zaprešić, University of Applied Sciences Baltazar Zaprešić, Chorwacja;
 • dr Tatjana Burzanović, prof. UDG, Univerzitet Donja Gorica, Czarnogóra;
 • prof. dr hab. Jolanta Chluska, Politechnika Częstochowska, Częstochowa University of Technology, Polska;
 • dr Eva Vanista Lazarević, prof., Универзитет у Београду, University of Belgrade, Serbia;
 • dr Xiaoni Li, Universitat Rovira i Virgili, University of Rovira i Virgili, Hiszpania;
 • prof. dr hab. inż. arch. Piotr Lorens, Politechnika Gdańska, Gdańsk University of Technology, Polska;
 • Prof. Dipl.-Ing. Gerhard J. Meyer, Fachhochschule Erfurt, Erfurt University of Applied Sciences, Niemcy;
 • dr inż. arch. Grzegorz Pęczek, prof. SANS, Sopocka Akademia Nauk Stosowanych, Sopot University of Applied Sciences, Polska;
 • dr hab. Błażej Prusak, prof. PG, Politechnika Gdańska, Gdańsk University of Technology, Polska;
 • prof. dr hab. Marzena Remlein, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Poznań University of Economics and Business, Polska;
 • dr Maryna Resler, prof., Мукачівський державний університет, Mukachevo State University, Ukraina;
 • dr hab. Kateryna Romanchuk, Житомирська політехніка, Żytomierski Państwowy Uniwersytet Technologiczny, Ukraina;
 • dr Kristina Rudžionienė, prof. U KnF, Vilniaus Universitetas, Vilnius University, Litwa;
 • dr Anna Szymczak, prof. SANS, Sopocka Akademia Nauk Stosowanych, Sopot University of Applied Sciences, Polska;
 • dr hab. Robert Zajkowski, prof. UMCS, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Maria Curie-Skłodowska University, Polska;
 • dr Kęstutis Zaleckis, prof., Kauno Technologijos Universitetas, Kaunas University of Technology, Litwa.
03
Recenzenci współpracujący z redakcją w latach 2012-2022
Rozwiń
Zwiń
 • prof. dr hab. Jerzy Gierusz, Uniwersytet Gdański
 • dr Olga Martyniuk, Uniwersytet Gdański
 • dr hab. Małgorzata Gawrycka, Politechnika Gdańska
 • dr hab. Tadeusz Bogdanowicz, Uniwersytet Gdański
 • prof. dr hab. Bernard Kubiak, Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego
 • dr hab. Błażej Prusak, Politechnika Gdańska
 • prof. dr hab. Ewa Grzegorzewska Mishe, Politechnika Gdańska
 • prof. dr hab. Bogusław Żyłko, Uniwersytet Gdański
 • prof. dr hab. inż. arch. Piotr Lorens, Politechnika Gdańska
 • dr hab. inż. arch. Michał Stangel, Politechnika Śląska
 • prof. dr hab. inż. arch. Tomasz Parteka, Politechnika Gdańska
 • prof. dr hab. inż. arch. Antoni Taraszkiewicz, Politechnika Gdańska
 • dr hab. Ewa Majerowska, Uniwersytet Gdański
 • dr inż. Krzysztof Świetlik, Politechnika Gdańska
 • dr hab. Bartosz Marcinkowski, Uniwersytet Gdański
 • dr Bartosz Felski, Sopocka Akademia Nauk Stosowanych
 • dr hab. inż. arch. Katarzyna Rozmarynowska
 • dr hab. Jerzy Ossowski, Politechnika Gdańska
 • dr Justyna Kujawska, Politechnika Gdańska
 • dr hab. inż. arch. Justyna Martyniuk‐Pęczek, Politechnika Gdańska
 • prof. Remigiusz Grochal, Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku
 • prof. dr hab. Barbara Gierusz, Uniwersytet Gdański
 • dr hab. inż. arch., Karolina Krośnicka, Politechnika Gdańska
 • dr hab. Grażyna Węgrzyn, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
 • dr Mariola Łuczak, Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
 • dr Katarzyna Kubiszewska, Politechnika Gdańska
 • dr hab. Marcin Krawczyński, Ateneum Szkoła Wyższa w Gdańsku
 • dr Justyna Kujawska, Politechnika Gdańska
 • dr Mariusz Chmielewski, Uniwersytet Gdański
 • dr Katarzyna Tubielewicz, Sopocka Akademia Nauk Stosowanych

 

Zasady dotyczące polityki redakcyjnej, autorów, redaktorów i recenzentów biorących udział w procesie wydawniczym określone zostały w Kodeksie etyki wydawniczej, wprowadzonym zgodnie z wytycznymi Komitetu do spraw Etyki Publikacyjnej (COPE – Committee on Publication Ethics).

Procedura recenzji

01
Procedura recenzowania artykułów jest zgodna ze wskazówkami Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
Rozwiń
Zwiń
02
Autorzy, przysyłając opracowania do publikacji, wyrażają zgodę na ich recenzowanie.
Rozwiń
Zwiń

W pierwszej kolejności artykuły poddawane są wstępnej selekcji dokonywanej przez Zespół Redakcyjny, a następnie anonimowo oceniane przez zewnętrznych Recenzentów.

 

03
Do oceny każdego artykułu zgłoszonego do czasopisma „Przestrzeń, Ekonomia, Społeczeństwo” powołuje się 2 zewnętrznych recenzentów będących pracownikami naukowymi z obszaru zgodnego z przedmiotem opracowania.
Rozwiń
Zwiń
04
Recenzentów wybiera redaktor naczelny wraz z redaktorami tematycznymi czasopisma.
Rozwiń
Zwiń

Recenzent otrzymuje pełne teksty artykułów oraz obowiązujący formularz recenzji.

05
Recenzja ma formę pisemną, zawiera uwagi i sugestie recenzenta.
Rozwiń
Zwiń

Recenzent określa w niej, poziom merytoryczny i naukowy danego artykułu oraz wskazuje kolejny etap związany z jego przyjęciem lub odrzuceniem.

06
Ostateczną decyzję o publikacji artykułu podejmuje redaktor naczelny wraz z redaktorami tematycznymi. Jednak warunkiem do publikacji artykułu są przynajmniej 2 pozytywne recenzje.
Rozwiń
Zwiń
07
Od wszystkich Autorów wymaga się złożenia oświadczenia o oryginalności artykułu, źródłach jego finansowania oraz wkładzie procentowym Autorów, a także stosownego oświadczenia o przekazaniu praw autorskich na Sopocką Akademię Nauk Stosowanych.
Rozwiń
Zwiń
08
Lista recenzentów artykułów do czasopisma jest publikowana przynajmniej raz w roku na stronie internetowej czasopisma.
Rozwiń
Zwiń

Poszczególne artykuły:

01
22 II 2022
Miguel Angel Delso Páez, Karolina Krośnicka - Industrial heritage in sacrifice zones. The potential of bocamina I & II thermoelectric in coronel, Chile
DOI: 10.23830/22/II/2022/3565
02
22 II 2022
Bartosz Felski - Architektura porzucona i jej wpływ na potencjał mitygacyjny wybranych skutków zmian klimatu
DOI: 10.23830/22/II/2022/1133
03
22 II 2022
Wojciech Błaszkowski - Przesłanki i bariery implementacji zasad społecznej odpowiedzialności biznesu w sektorze MMP w Polsce
DOI: 10.23830/22/II/2022/6984
04
22 II 2022
Beata Kotowska - Cyfryzacja i digitalizacja w rachunkowości mikro i małych przedsiębiorstw
DOI: 10.23830/22/II/2022/85116
05
21 I 2022
Georgiana Ioana Tircovnicu, Camelia-Daniela Hategan - Analysis of accounting quality risk in the MSE reporting sector
DOI: 10.23830/21/I/2022/175188
06
21 I 2022
Kristina Rudžionienė, Aušra Molotkevičiūtė, Rūta Klimaitienė - Micro and small enterprises’ financial statement information from the financial ratio analysis perspective
DOI: 10.23830/21/I/2022/149174
07
21 I 2022
Márton Gosztonyi, Csákné Filep Judit - Business innovation in emerging markets – analysing innovative enterprises using the PLS-SEM and NCA methods
DOI: 10.23830/21/I/2022/117148
08
21 I 2022
Irina Golochalova - Assessing the usefulness of small businesses’ financial reporting information: the national aspect of the Republic of Moldova
DOI: 10.23830/21/I/2022/89115
09
21 I 2022
Cristina Dolghii - Non-financial reporting in the small business sector and the benefits thereof in the stakeholder decision-making process: the practice of the Republic of Moldova
DOI: 10.23830/21/I/2022/6188
10
21 I 2022
Maria Cojocaru - Sustainability accounting – the basis for implementation of integrated reporting within micro and small enterprises
DOI: 10.23830/21/I/2022/4359
11
21 I 2022
Mykola I. Bondar, Olena V. Chyzhykova - Transfer pricing risks assessment within application of factor analysis
10.23830/21/I/2022/2742
12
21 I 2022
Avni Arifi - The impact of SMEs in job creation in western Balkans
DOI: 10.23830/21/I/2022/1126
13
20 II 2021
Małgorzata Grabus - Testy psychologiczne i kompetencyjne w praktyce doradcy zawodowego w niepublicznej szkole wyższej
DOI: 10.23830/20/II/2021/141161
14
20 II 2021
Jerzy Czesław Ossowski - Przyczynowo-skutkowa analiza inflacji w Polsce w latach 1995-2021
DOI: 10.23830/20/II/2021/105139
15
20 II 2021
Anna M. Rynkowska-Sachse - Wycinanka na elewacji – ażurowe elewacje jako sposób wykorzystania motywów ludowych w architekturze
DOI: 10.23830/20/II/2021/85104
16
20 II 2021
Andrii Polishchuk, Piotr Lorens - Transformation of the Odesa waterfront
DOI: 10.23830/20/II/2021/6183
17
20 II 2021
Maciej Jarczyński - Intermedia – taniec wobec innych sztuk
DOI: 10.23830/20/II/2021/2760
18
20 II 2021
Anastasiia Dubinina, Karolina A. Krośnicka, Magdalena Rembeza - Contemporary bottom-up tools for public spaces activation
DOI: 10.23830/20/II/2021/925
19
19 I 2021
Bartosz Felski – Wybrane zagadnienia rewitalizacji i adaptacji do zmian klimatu tradycyjnej architektury wiejskiej
DOI: 10.23830/19/I/2021/935
20
19 I 2021
Nirmiti Sanjay Sutar – Kolhapur and Rome. A study of their urban morphologies and base buildings, and understanding the connections between both an architecture be 11-dimensional?
DOI: 10.23830/19/I/2021/3764
21
19 I 2021
Aleksandra Seroka –Rozwój sektora FinTech w polskiej bankowości
DOI: 10.23830/19/I/2021/6587
22
19 I 2021
Katarzyna Tubielewicz – Zaufanie w biznesie i społeczna odpowiedzialność w kształtowaniu logistycznego łańcucha dostaw
DOI: 10.23830/19/I/2021/89112
23
19 I 2021
Małgorzata Grabus, Grzegorz Pęczek – Partycypacja pracownicza w modyfikacji nauczania projektowania na kierunku architektura (analiza przypadku)
DOI: 10.23830/19/I/2021/113137
24
19 I 2021
Piotr Pałka – Ochrona interesów majątkowych konsumentów w okresie epidemii na przykładzie członków SKOK oraz klientów banków spółdzielczych
DOI: 10.23830/19/I/2021/139163
25
18 II 2020
Saira Abbasi, Justyna Martyniuk-Pęczek – Politics and urban artifacts in cities: what are they and how are they interconected?
DOI:10.23830/18/II/2020/925
26
18 II 2020
Mosleh Ahmadi, Justyna Martyniuk-Pęczek – Can architecture be 11-dimensional? The nature of space in the architecture of the digital world era
DOI:10.23830/18/II/2020/2748
27
18 II 2020
Katarzyna Rembarz – Możliwości wykorzystania infrastruktury portu jachtowego w procesie projektowania miejskiej przestrzeni publicznej
DOI:10.23830/18/II/2020/4972
28
18 II 2020
Anna Chmielecka, Arkadiusz Szulc – Analiza wpływu zmian wprowadzonych przez ustawę „Polski Ład” na obciążenia podatkowo-składkowe podmiotów sektora MMP
DOI:10.23830/18/II/2020/7399
29
18 II 2020
Mariusz Chmielewski, Joanna Pioch – Wpływ kryzysu pandemii covid-19 na sytuację finansową przedsiębiorstw w Polsce na przykładzie LPP SA
DOI:10.23830/18/II/2020/101116
30
18 II 2020
Natalia Krużycka, Teresa Martyniuk – Informacje niefinansowe w sprawozdawczości przedsiębiorstwa społecznie odpowiedzialnego
DOI:10.23830/18/II/2020/117152
31
18 II 2020
Agata Orzendowska – Funkcjonowanie kontroli zarządczej w podmiocie leczniczym
DOI:10.23830/18/II/2020/153173
32
17 I 2020
Karolina Iwińska – Propozycja zagospodarowania terenów po dawnych szkółkach na obszarze zespołu folwarcznego w Gdyni Orłowie
DOI:10.23830/17/I/2020/934
33
17 I 2020
Zuzanna Suwiczak – Propozycja kierunków rewaloryzacji Parku Ferberów – zapomnianego dziedzictwa historyczno-kulturowego Gdańska
DOI:10.23830/17/I/2020/3576
34
17 I 2020
Honorata Balicka – An influence of deep learning and the internet of things on directions of development of integrated financial systems supporting smart cities for green economy
DOI:10.23830/17/I/2020/77102
35
17 I 2020
Ryszard Bielski – Projekt logistycznego wdrożenia systemów kodów kreskowych w przedsiębiorstwie produkcyjnym X
DOI:10.23830/17/I/2020/103128
36
17 I 2020
Wojciech Błaszkowski – Struktury rynkowe w polskim sektorze pocztowym
DOI:10.23830/17/I/2020/129148
37
17 I 2020
Wojciech Błaszkowski – Struktury rynkowe w polskim sektorze pocztowym
DOI:10.23830/17/I/2020/129148
38
16 II 2019
Bartosz Felski – Tradycyjna architektura gliniana jako narzędzie mitygacji zmian klimatycznych. Studium przypadku na podstawie historycznej zabudowy zagrodowej z połowy XIX w.
DOI: 10.23830/16/II/2019/923
39
16 II 2019
Marta Waczyńska, Justyna Martyniuk-Pęczek, Barbara Matusiak– Wpływ przepisów budowlanych w zakresie oświetlenia na kształtowanie formy architektonicznej budynku
DOI: 10.23830/16/II/2019/2940
40
16 II 2019
Sławomir Antkiewicz – Opodatkowanie dochodów z kapitałów pieniężnych w Polsce – ewolucja i perspektywy
DOI: 10.23830/16/II/2019/4155
41
16 II 2019
Honorata Balicka – Cloud computing and selected models of deep learning in banking
DOI: 10.23830/16/II/2019/5788
42
16 II 2019
Maria Garasimlyuk – Matryczna strukturyzacja strategicznego zarządzania rozwojem turystycznych destynacji w ukraińskim regionie Karpat
DOI: 10.23830/16/II/2019/89104
43
16 II 2019
Dorota Gertruda Klawikowska – Rola inwentaryzacji w systemie kontroli zarządczej w Powiatowym Urzędzie Pracy w Kościerzynie
DOI 10.23830/16/II/2019/105127
44
16 II 2019
Weronika Lepak – Badanie opłacalności inwestycji w kryptowaluty na przykładzie Bitcoina
DOI: 10.23830/16/II/2019/129144
45
16 II 2019
Wiktoria Paprocka – Co oznacza być społecznie odpowiedzialnym przedsiębiorstwem w dzisiejszych czasach? Koncepcja CSR w Polsce
DOI: 10.23830/16/II/2019/145161
46
16 II 2019
Tetyana Skrypko – Szkody i korzyści wynikające z pandemii koronawirusa dla wybranych podmiotów gospodarki ze szczególnym uwzględnieniem branży turystycznej
DOI: 10.23830/16/II/2019/163177
47
16 II 2019
Przemysław Wysmyk – Przestrzenny rozkład absorpcji środków unijnych i konwergencja gospodarcza województwa dolnośląskiego 2004–2017
DOI: 10.23830/16/II/2019/179210
48
16 II 2019
Paulina Grudzińska – Bezdomność – charakterystyka zjawiska na przykładzie Rzymu: przyczyny, zakres, programy pomocowe
DOI: 10.23830/16/II/2019/211233
49
15 I 2019
Zofia Korczak-Komorowska, Adrianna Korzeniak – Kształtowanie nowych dzielnic i rejonów na terenach poportowych
DOI: 10.23830/15/I/2019/933
50
15 I 2019
Patrycja Piesik, Aleksandra Luter – Studium przypadku urbanizacji struktur podmiejskich małych miast na przykładzie Działdowa i Pruszcza Gdańskiego
DOI: 10.23830/15/I/2019/3551
51
15 I 2019
Emilia Rolka – Wikliniarstwo
DOI: 10.23830/15/I/2019/5368
52
15 I 2019
Adriana Rąpca – Terroryzm jako czynnik kształtujący współczesną przestrzeń zurbanizowaną
DOI: 10.23830/15/I/2019/6983
53
15 I 2019
Arkadiusz Wyrzykowski – Tiny houses czyli projektowanie (nie)minimalistyczne
DOI: 10.23830/15/I/2019/85106

Warning: Illegal string offset 'url' in /home/server857667/ftp/sopocka.edu.pl/wp-content/themes/sans/template-parts/kafelki_wyboru_wersja_edytowalna.php on line 13

Warning: Illegal string offset 'title' in /home/server857667/ftp/sopocka.edu.pl/wp-content/themes/sans/template-parts/kafelki_wyboru_wersja_edytowalna.php on line 14

Warning: Illegal string offset 'target' in /home/server857667/ftp/sopocka.edu.pl/wp-content/themes/sans/template-parts/kafelki_wyboru_wersja_edytowalna.php on line 15
54
15 I 2019
Mariusz Chmielewski – Czynniki wpływające na rentowność kapitału własnego spółki LPP SA
Skip to content