Akademia rozwoju - Sopocka Akademia Nauk Stosowanych

● POWR.03.01.00-00-T197/18, „Akademia rozwoju”

Cel:. popularyzacja wiedzy i budowanie kapitału naukowego wśród 250 osób (138K/112M) powyżej 18r.ż, w tym co najmniej 50 os.(28K/22M) powyżej 60r.ż) z woj. pomorskiego poprzez ich udział w w programach kształcenia, których efekty nauczania są dostosowane do wieku uczestników, opracowane i realizowane przy współpracy z instytucją działającą na rzecz edukacji oraz prowadzą do nabycia kompetencji kluczowych, odpowiadających potrzebom rynku pracy, gospodarki i społeczeństwa, w SSW oraz integrację lokalnej społeczności z woj. pomorskiego wokół ośrodka akademickiego przez stworzenie warunków do prowadzenia zorganizowanych zajęć edukacyjnych i popularyzatorskich oraz inspirowanie społeczności lokalnej do samodzielnego odkrywania i zrozumienia świata poprzez przeprowadzanie zajęć dydaktycznych, doświadczeń i eksperymentów

Grupa docelowa: I.250 osób(138K/112M), niestandardowych odbiorców szkolnictwa wyższego, powyżej 18r.ż.z.woj.pomorskiego

Okres realizacji: 2019-01-01 – 2020-07-31

wartość: 715 615,54 zł

Skip to content