Maciej Chojnacki - Sopocka Akademia Nauk Stosowanych

Maciej Chojnacki

avatar
dr inż. architekt: architektura, urbanistyka Maciej Chojnacki (Em. Prac. WA Politechniki Gdańskiej)
Wydział Architektury, Inżynierii i Sztuki

Jest doświadczonym nauczycielem akademickim, uczestniczącym aktywnie i twórczo w realizacji zadań dydaktycznych. Prowadzi nauczanie przedmiotu „Rozwój Myśli Urbanistycznej”, którego treści są corocznie rozszerzane i uzupełniane o nowe zagadnienia na otwartych seminariach jednostek dydaktycznych i zawodowych oraz w ramach współpracy ze studenckim kołem naukowym WA-TXA. Prowadził nauczanie projektowania urbanistycznego i specjalistycznego projektowania obieralnego z urbanistyki na wszystkich poziomach nauczania przedmiotu. Od lat jest promotorem prac dyplomowych, nagradzanych wielokrotnie przez Towarzystwo Urbanistów Polskich. Był bardzo mocno zaangażowany we współpracę naukowo-dydaktyczną z zagranicznymi ośrodkami dydaktycznymi w Grecji – Saloniki University – Volos, Libii – Department of Architecture and Urban Planning, Faculty of Engineering, Al-Fateh University, Tripoli w 1984-88 – lecturer, w 1987-88 w ramach visiting professor; oraz ze Szwecją: (Karlskrona-Ronneby University of Technology;  KTH – Kungliga Tekniska Högskolan – Stockholm; Karlskrona University of Technology –  Karlskrona, oraz Baltic University Programme – Uppsala) prowadząc wymiany studenckie i wspólne przedsięwzięcia dydaktyczne w postaci warsztatów, zajęć i kursów. Prowadził zajęcia z obcokrajowcami w ramach programu Sokrates i Erazmus (WA-PG). Za swoje osiągnięcia dydaktyczne był wielokrotnie nagradzany przez Rektora Politechniki Gdańskiej (20 nagród) a także otrzymał nagrodę First Place – Eastern Europe w „International Student Design Competition on Urban Housing” organizowanym przez AIA/ACSA Research Council/Otis Elewator Co., za opiekę nad pracą studencką. Został wyróżniony przez Ministra Edukacji Narodowej Medalem Komisji Edukacji Narodowej (2001)

Posiada udokumentowany dorobek naukowy. Brał udział w zespołowych pracach i programach badawczych w kraju i za granicą (Interreg). Prowadził badania nad podstawami teoretycznymi i metodycznymi kształtowania przestrzeni zurbanizowanej w zakresach: historii urbanistyki; kształtowania współczesnych struktur osiedlowych; kształtowania struktur miejskich w środowisku o wysokich walorach kulturowych, rewaloryzacji zabytkowych i współczesnych założeń urbanistycznych; kształtowania funkcjonalnego i kompozycyjnego zespołów miejskich, miast i ich części strukturalnych; kształtowania przestrzeni zurbanizowanej i architektury mieszkaniowej w krajach arabskich (islamu). Za swoje prace z planowania przestrzennego był nagradzany i wyróżniany w konkursach TUP i SARP a także otrzymał nagrodę III st. MNSWiT za opracowanie pt.: „System edukacji oraz jego wpływ na tworzenie struktur osiedlowych w południowych dzielnicach aglomeracji gdańskiej”.

Pełnił szereg funkcji organizacyjnych w: PG (członek Rektorskiej Komisji ds. Nagród za działalność naukowo-badawczą), jednostkach naukowych (sekretarz Komitetu Zagospodarowania Przestrzeni Polski Północnej – PAN); organizacjach zawodowych: ISOCARP, TUP, SARP  (Komisja Zagraniczna Krajowej Rady Izb Urbanistów – European Council of Town Planners – zastępca przewodniczącego – delegat do Europejskiej Rady Urbanistów) oraz  administracyjnych i samorządowych (MKUA – Sopot, PKUA – Malbork). Prowadził działalność na arenie międzynarodowej, jako przedstawiciel Polski do ECTP (European Council of Spatial Planners). Był jurorem w „VI Konkursie na najlepsze opracowania urbanistyczno-planistyczne w Europie w latach 2004-2006 (Sewilla)”.

Rozwiń
Zwiń
Skip to content