Kompleksowy Rozwój Uczelni na Kierunkach Kreatywnych - Sopocka Akademia Nauk Stosowanych
Historia uczelni
Granty międzynarodowe i krajowe
Kompleksowy Rozwój Uczelni na Kierunkach Kreatywnych

Kompleksowy Rozwój Uczelni na Kierunkach Kreatywnych

Projekt „Kompleksowy Rozwój Uczelni na Kierunkach Kreatywnych” realizowany w okresie od 2019-07-01 do 2023-06-30 w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój zakłada popularyzację wiedzy i budowanie kapitału naukowego wśród 250 osób powyżej 18 roku życia (w tym co najmniej 50 osób powyżej 60 roku życia) z woj. Pomorskiego.

Realizacja działań projektowych ma na celu wzrost jakości i efektywności kształcenia oraz procesów zarządzania w Sopockiej Szkole Wyższej [SSW] poprzez:

● opracowanie i realizację 1 zmodyfikowanego programu kształcenia na kierunku Architektura (st. I stopnia, stacjonarne, w jęz. polskim), dla 38 studentów (31 K i 7 M)
● realizację wsparcia dla 76 studentów (61K; 15M) w postaci trzech elementów: 1. szkoleń (40os.) oraz zajęć warsztatowych rozwijających kompetencje (40os.), 2. wizyty studyjne u pracodawców, (55os.) 3. formy aktywności wynikające ze współpracy uczelni z pracodawcami, zwiększających zaangażowanie pracodawców w realizację programów kształcenia (30os.). KD23
● realizację staży krajowych dla 40 studentów (32K i 8M)
● realizację warsztatów podnoszących komp. kadry dydaktycznej (45 os.) i/lub kierowniczej i admin. (17 os.), a także wdrożenie informatycznych narzędzi zarządzania i zarządzanie informacją w celu doskonalenia jakości kształcenia.

w okresie od 1.7.2019 do 30.06.2023 prowadzących do:

● zwiększenia dostępności do nowych programów kształcenia dostosowanych do potrzeb społeczno-gospodarczych na poziomie krajowym i regionalnym, ukierunkowanych na wyposażanie studentów w praktyczne umiejętności i podniesienie kompetencji praktycznych odpowiadających potrzebom
gospodarki, rynku pracy i społeczeństwa, dla 38 studentów, a w konsekwencji do zwiększenia efektywności zatrudnieniowej studentów SSW
● podniesienia kompetencji: zawodowych, informatycznych, komunikacyjnych u 69 studentów (90%), a w konsekwencji do zwiększenia efektywności zatrudnieniowej studentów SSW
● podniesienia kompetencji zawodowych odpowiadających potrzebom gospodarki, rynku pracy i społ., u 36 studentów (90%), a w konsekwencji do zwiększenia efektywności zatrudnieniowej studentów SSW
● wsparcia procesów kształcenia i zarządzania na Uczelni

W ramach projektu realizowane są cztery moduły: 1) Moduł programów kształcenia, 2) Moduł podnoszenia kompetencji, 3) Moduł programów stażowych; 6) Moduł zarządzania w instytucjach szkolnictwa wyższego KD11. Projekt nie obejmuje działań, które w takim samym zakresie i dla tych samych odbiorców były/są realizowane w projektach wyłonionych do dofinansowania w konkursach Działaniu 3.5 PO WER, jak i planowane do realizacji w konkursach prowadzonych równolegle w Działaniu 3.5 PO WER KD5

Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój,
Oś priorytetowa: III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju,
Działanie: 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym

Wartość projektu: 8 132 562,32 zł
Wkład Unii Europejskiej: 6 854 123,52 zł
Wkład z dotacji celowej: 1 034 461,91 zł

01
Zapytanie ofertowe nr ZO/POWRZ093/26-20/platforma_edukacyjna (w tym 6 załączników będących integralną częścią zapytania ofertowego)
Skip to content